UWAGA!!! strona archiwalna PSSE w m.st. Warszawie - BIP

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 11.00 – 16.00.
Skargi i wnioski można składać w kancelarii PSSE w m. st. Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,  ponadto pracownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.
 
PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE SPOSÓB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Organem sprawującym nadzór nad Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w  m. st. Warszawie, właściwym do rozpatrywania skarg na jego działalność jest Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 00-970 Warszawa, ul. Żelazna 79 tel. (0-22) 620.90.01. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

UWAGA:
Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

SKARGI I WNIOSKI MUSZĄ ZAWIERAĆ:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
 • adres wnoszącego

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

 • pisemnie
 • telefaxem
 • pocztą elektroniczną (sekretariat@pssewawa.pl)
 • ustnie do protokołu (osobiście)
 • telefonicznie (do protokołu)
 • Skrzynką podawczą (E-Puap)

Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Rejestrze skarg i wniosków, a rozpatrywane wg decyzji PPIS przez komórki merytorycznie właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).

TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW:

Skargi (wnioski) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie załatwia bez zbędnej zwłoki, jednak gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

 UWAGA:
 W przypadkach związanych z uwagami dotyczącymi niespełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych przez podmioty podlegające nadzorowi sanitarnemu, których rozpatrzenie leży w zakresie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organ przyjmuje sygnały od interesantów jako interwencje.
 • Interwencje załatwia się w formie pisemnej.Interwencje mogą być wnoszone pisemnie/ ustnie.
 • W przypadku ustnego zgłoszenia interwencji, pracownik Powiatowej Stacji sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie sporządza protokół, który ma zostać potwierdzony własnoręcznym podpisem w ciągu 2 dni.
 • Interwencje, bez potwierdzenia pisemnego są traktowane jako anonimowe i pozostawia się je bez rozpoznania, chyba ze stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu zdrowia
  lub życia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2011-06-07
Data publikacji:2011-06-07
Osoba sporządzająca dokument:Konrad Kalata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6275