UWAGA!!! strona archiwalna PSSE w m.st. Warszawie - BIP

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy pozostające w zakresie właściwości PPIS w m. st. Warszawie są przyjmowane i załatwiane na zasadach opisanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

  1. Wnioski, podania, odwołania, zażalenia itp. składa się w przewidzianych prawem formach tj. pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
    UWAGA! Obowiązujące prawo nie przewiduje rozpatrywania podań wnoszonych za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej.
  2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych, dotyczących danych kategorii spraw. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
  3. Inspektor załatwia sprawy niezwłocznie, przy czym jeśli w danej sprawie konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. weryfikacja dokumentów, kontrola sanitarna), załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie podstawowym lub w terminie wskazanym w przepisach szczególnych, Inspektor zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
  4. Sprawy prowadzone przez Inspektora kończą się wydaniem rozstrzygnięcia, które – stosownie do brzmienia konkretnych przepisów – mogą przybrać formę decyzji albo postanowienia. Od każdej decyzji jej adresat może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia, tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Odwołanie składa się w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji, przy czym należy pamiętać, iż odwołanie kieruje się za pośrednictwem PPIS w m. st. Warszawie. Organ ten w ciągu 7 dni może uchylić lub zmienić swoją decyzję – ale tylko wówczas, gdy zgadza się całkowicie z treścią żądania odwołującego się. Od postanowień przysługują zażalenia, ale tylko wówczas, gdy przepis prawa wprost dopuszcza środek zaskarżenia. Zażalenia składa się w tym samym trybie, co odwołania, ale w krótszym terminie wynoszącym 7 dni.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Konrad Kalata
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:6006