UWAGA!!! strona archiwalna PSSE w m.st. Warszawie - BIP

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez PSSE w m.st. Warszawie

l.p.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

1.

Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych

ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.), art. 21 ust. 3 pkt 2

2.

Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego

ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.), art. 30 ust. 1

3.

Rejestr zakładów, o których mowa w art. 61 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (rejestr zakładów, które: 1) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego, 2) wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, 3) produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 6, 4) działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem)

ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 62 ust. 1 pkt 1

4.

Rejestr chorób zawodowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), § 4 ust. 2

5.

Rejestr skutków chorób zawodowych

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1379), § 4 ust. 2

6.

Wykaz:

a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,

b) podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej,

c) urządzeń wodociągowych,

d) miejsc pobierania próbek wody objętych monitoringiem jakości wody.

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), § 16 ust. 3 pkt 5

7.

Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 4

8.

Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 5

9.

Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), § 21 ust. 6

10.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), art. 39 ust. 1

11.

Rejestr skarg i wniosków

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 254

12.

 Rejestr zbiorów danych (jawny)

ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), art. 36a ust. 9 pkt 2

rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 719)

13.

 Ewidencja zasobu archiwum zakładowego  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.), art. 34 ust. 1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PSSE w m.st. Warszawie
Data utworzenia:2016-01-04
Data publikacji:2016-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Konrad Kalata
Osoba wprowadzająca dokument:Iwona Dąbała
Liczba odwiedzin:9844

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-07-12 10:46:17Iwona Dąbaładopisano poz. 13Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez PSSE w m.st. Warszawie
2017-07-12 10:41:17Iwona Dąbaławprowadzono poz. 13 Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez PSSE w m.st. Warszawie
2017-07-06 08:59:42Iwona Dąbałazmiana nr Dz. U.Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez PSSE w m.st. Warszawie
2016-04-22 13:34:21Iwona Dąbaładopisano poz. 12Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez PSSE w m.st. Warszawie